Participación pública - Foro de debate

Foro de debate

Polígono Parcela
Referencia catastral(14 dígitos)

Capas

Participación
Foro
Divisións administrativas
Límite municipal
Límite parroquial
Entidades de poboación
Parcelas
Parcelario
Espazos naturais protexidos
Rede Natura 2000 - LIC
 Área de protección (Zona 1)
 Área de conservación (Zona 2)
 Área de uso xeral (Zona 3)
Rede Natura 2000 - ZEPA
Reserva de Biosfera
Reserva de caza
Paraxe Pintoresca
Zona de protección do oso pardo
Zona de protección da avifauna
Catálogo de bens protexidos
Xacementos arqueolóxicos
Bens catalogados
BIC Serra de Ancares
Afeccións
Zona de policía
Afección de estradas
Ordenación do territorio - Aprobación inicial
Zona de respecto de xacementos arqueolóxicos
Ámbito de protección dos bens catalogados
Núcleo Rural Histórico-Tradicional
Núcleo Rural Común
Núcleo Rural Complexo
Solo Rústico de Protección do Patrimonio
Solo Rústico de Protección Paisaxística
Solo Rústico de Protección das Augas
Solo Rústico de Protección de Infraestruturas
Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais
Solo Rústico de Protección Agropecuaria
Solo Rústico de Protección Forestal Protector
Solo Rústico de Protección Forestal Produtor
Infraestruturas de comunicación
Estradas
 Autonómica
 Provincial
 Municipal
 Camiños e pistas
Viario nos núcleos rurais
 Rega asfáltica
 Formigón
 Grava, macádam e terra
 Outros
Hidrografía
Cursos fluviais
Humedais
Construccións
Edificacións
Sistemas xerais e dotacións locais
 S.X. de comunicacións
 S.X. de equipamentos
 S.X. de espazos libres e zonas verdes
 Dotacións locais
 D.L. de espazos libres e zonas verdes
Abastecemento
Captacións
Depósitos
Rede de abastecemento
Saneamento
Depuradoras
Puntos de vertido
Rede de saneamento
Outras infraestruturas
Alumeado público
Liñas eléctricas
Recollida de lixo - colectores
 Orgánico
 Plástico
 Plástico agrícola
 Vidro
 Papel
Antenas de telecomunicacións
Hipsografía
Curvas de nivel
Puntos altos
Hipsométrico
 300-500
 500-700
 700-900
 900-1100
 1100-1300
 1300-1500
 1500-1700
 1700-2000
Medio físico
Capacidade produtiva do solo
Montes veciñais
Orientacións
 Norte
 Este
 Sur
 Oeste
Pendentes
 <2%
 2-5%
 5-10%
 10-15%
 15-20%
 20-25%
 25-35%
 35-50%
 >50%
Usos do solo
 Correntes e superficies de auga
 Forestal
 Froiteira
 Horta
 Pasteiro
 Pasto arbustivo
 Pasto con arboredo
 Terra arable
 Viñedo
 Vías
 Improdutivos
 Zona urbana
Fondo
PNOA
Pnoa 2010

 
08:45 30/10/14
Rafael comentar
esta é unha proba