Inicio de Sesión

*Os campos con esta cor de fondo son obrigatorios.

Datos de acceso

Usuario
Contrasinal

Se non posue unha conta pode creala a continuación

Datos de conta

Usuario
(letras e/ou números, entre 5 e 15 caracteres)
Contrasinal
Repita contrasinal

Repita o texto da imaxe
Probe outra imaxe captchaImage

Condicións de acceso ao sistema
I)Acceso ao sistema O usuario rexistrado nas aplicacións informáticas relacionadas co SIXOT, unha vez que lle sexan asignados os correspondentes nomes de usuario e contrasinal se obriga a manter a confidencialidade e bo uso dos mesmos, non debendo comunicarllos a ninguén e evitando no posible o acceso non autorizado ou o uso fraudulento do sistema, sendo responsable da custodia do contrasinal. No suposto de que se tivese coñecemento dun uso fraudulento do nome de usuario e contrasinal, obrigase a comunicar inmediatamente tal circunstancia.
II) Responsabilidade de uso
O usuario responde da veracidade dos datos que envíe e se xestionen a través do sistema, considerándose exactos os datos facilitados polo mesmo. O Laboratorio do Territorio, como entidade xestora deste portal, reservase o dereito a esixir responsabilidades a quen faga un mal uso do mesmo. Os enlaces, directorios ou instrumentos de búsqueda contidos no portal web teñen por único obxeto facilitar aos usuarios a búsqueda e acceso á información, aos contidos e aos servizos dispoñibels en Internet. O Laboratario do Territorio non se responsabiliza do contido da información e servizos aos que acceda o usuario en ditas páxinas.
III) Seguridade e confidencialidade: protección de datos
Os datos persoais proporcionados, persoalmente ou a través de terceiros, serán incluidos nun ficheiro de datos persoais titularidade do Instituto de Estudos do Territorio, e coa única finalidad de almacenar e xestionar as opinións relativas ao Catálogo das Paisaxes de Galicia, sendo únicamente tratados para a finalidade descrita. Aquela persona que facilite datos de un terceiro, será o encargado de informar do contido de esta cláusula ao titular dos mesmos e con carácter previo á súa inclusión. Os trámites realizados en entidades colaboradoras do SIXOT, que supoñan un tratamento de datos de carácter persoal, garantizarán a aplicación de todas as medidas de seguridade esixidas na normativa de protección de datos, respondendo estos dos posibles incumprimentos. Os datos recollidos serán comunicados ao Instituto de Estudos do Territorio e únicamente cando sexan recibidos polo mesmo pasarán a formar parte do seu ficheiro. Os datos de carácter persoal serán cancelados unha vez que deixen de ser necesarios para a finalidade para a que se solicitaron, podendo o responsable do ficheiro conservalos durante os plazos legalmente previstos. As direcciones IP dos computadores desde os que se fagan conexións coas aplicaciones informáticas relacionadas co SIXOT poderán quedar rexistradas para controlar posibels usuarios e peticións ficticias. O Laboratorio do Territorio, en calidade de responsable técnico do SIXOT, adoptará as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantizar a seguridade e integridade dos datos, de modo que eviten a súa perda, alteración, tratamento ou acceso non autorizado. Os titulares dos datos poderán exercitar os dereitos de acceso e información, rectificación, cancelación, oposición e revocación da súa autorización, dirixindo unha comunicación por escrito ao Laboratorio del Territorio, sito en Rúa Benigno Ledo sn 27002, Escola Politécnica Superior, Campus de Lugo, Universidade de Santiago de Compostela.
IV) Consentimiento do usuario
O usuario acepta e consinte plena e expresamente todo o disposto nas presentes condicións xerais cada vez que acceda a esta web ou utilice os seus servicios.
Acepto condicións de uso

Datos personais

Nome
Apelidos
Enderezo electrónico
Enderezo postal
Poboación
Código postal
Idade
Sexo
Formación

Non recorda o contrasinal?

Se non recorda o seu contrasinal, indique o seu usuario e pulse Aceptar.
En breve recibirá un correo con indicacións para establecer un novo.
Usuario